Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024.

ZASADY ORAZ TERMIN REKRUTACJI

DO BURSY SZKOLNEJ

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESKU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Warunkiem przyjęcia nowego kandydata do bursy jest złożenie wypełnionych następujących dokumentów:
  – wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna na potrzeby rekrutacji – klauzula informacyjna RODO na potrzeby rekrutacji
 2. Obecni wychowankowie bursy, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce w kolejnym roku szkolnym, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji pobytu dla kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego.
 3. Wzory powyższych dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w placówce lub na stronie www.zpolesko.pl (zakładka „Bursa Szkolna” / „Rekrutacja”).
 4. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w placówce (gabinet dyrektora III piętro lub recepcja pok. 3 na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Zespół Placówek Oświatowych, Al. Jana Pawła II 18 , 38 – 600 Lesko.               
 5. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc w bursie, postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie według zasad określonych w Regulaminie rekrutacji do Bursy Szkolnej w Lesku: 1) W przypadku kandydata niepełnoletniego będą uwzględniane następujące kryteria określone przez ustawę – Prawo oświatowe: a) wielodzietność rodziny kandydata b) niepełnosprawność kandydata c) niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych d) niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 2) W przypadku kandydata pełnoletniego będą uwzględniane następujące kryteria określone przez ustawę – Prawo oświatowe: a) wielodzietność rodziny kandydata b) niepełnosprawność kandydata c) niepełnosprawność dziecka kandydata d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 3) Kryteria określone przez Radę Powiatu w Lesku: a) kandydat uczęszcza lub został przyjęty do szkoły prowadzonej przez Powiat Leski b) rodzeństwa kandydata mieszka w bursie c) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2023 poz.390 t.j.) d) szczególnie uzasadnione przypadki losowe
 6. Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – po 1 punkcie.
 7. Poszczególne kryteria powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 8. Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do bursy w przypadku, gdy wcześniej był on z przyczyn wychowawczych skreślony z listy wychowanków bursy lub w ciągu roku szkolnego rażąco naruszał Statut Bursy.
 9. Miejsce w bursie przyznawane jest na jeden rok szkolny. Warunkiem zamieszkania jest złożenie wymaganych dokumentów oraz terminowe regulowanie opłat.
 10. Nabór do placówki odbywa się w sposób ciągły, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

do Bursy Szkolnej w Lesku na rok szkolny 2023/2024

L.p. Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie deklaracji zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2023/2024 przez obecnych wychowanków bursy. Od 15 maja 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.
2                                                                                                  Składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2023/2024. Od 15 maja do 17 lipca 2023 r.
3 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w bursie.                                                18 lipca 2023 r. godz. 1200
4 Procedura odwoławcza  

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Wniesienie do dyrektora ZPO odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor ZPO rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  
   


W terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.   W terminie do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
W terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  
5 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w bursie. 24 lipca 2023 r. godz. 1200
6 Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Od 24 lipca 2023 r. w sposób ciągły, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Skip to content