Opłaty za czerwiec.

INFORMACJE

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w czerwcu 2022 r. wynosi łącznie: 283,00 zł. (245,00 zł.  żywienie + 38,00 zł. zakwaterowanie).
  2. Kwoty opłat dla poszczególnych wychowanków, z uwzględnieniem odpisu za poprzedni miesiąc i ewentualnych odsetek za nieterminową wpłatę są dostępne w pokoju wychowawców lub w gabinecie dyrektora.
  3. Ewentualne zwroty bloczków żywieniowych są przyjmowane wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia w bursie. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.30. Późniejsze zgłoszenie nie będzie uwzględnione w odliczeniach.

W związku z końcem roku szkolnego i koniecznością rozliczenia opłat, zwroty bloczków żywieniowych będą przyjmowane do dnia 20 czerwca. Po tym terminie zwroty nie będą przyjmowane.

  • Termin płatności do 15 czerwca 2022 r. na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

Proszę o przestrzeganie terminu płatności. Przypominam, że termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca !!!

  • Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15.06.2022 r.) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek.
  • Wszystkie osoby przebywające w bursie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania procedur COVID-19 na terenie placówki.