Przejdź do treści

Wznowienie działalności bursy.

Możliwość zakwaterowania wychowanków w bursie !!!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku  informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 r. poz. 871):

 • od dnia 25 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość ponownego zamieszkania w Bursie Szkolnej, uczniów klas III technikum, odbywających praktyki zawodowe oraz uczniów szkół branżowych
  I stopnia odbywających staże uczniowskie,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. możliwość zamieszkania w Bursie posiadają wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz tegoroczni maturzyści wyrażający chęć korzystania
  z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły,
 • od dnia 7 czerwca 2020 r. możliwość zakwaterowania w okresie egzaminów dojrzałości mają tegoroczni maturzyści.

Zgodnie z powyższymi terminami, wszystkie osoby zainteresowane zakwaterowaniem w Bursie, proszone są o kontakt telefoniczny z dyrekcją ZPO w celu uzgodnienia szczegółów zakwaterowania.
W plikach do pobrania znajdują się deklaracje do wypełnienia dla rodziców/opiekunów
oraz wychowanków pełnoletnich. Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres ZPO w Lesku lub na adres e-mail: bursalesko@op.pl

Ważne informacje dla rodziców i uczniów !!!

 • Do Bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji,    nie przebywający obecnie na kwarantannie, bądź w izolacji domowej.
 • Rodzice zobowiązani są przekazać niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka,   w celu zapewnienia wychowankowi odpowiedniej opieki podczas pobytu w bursie.  W szczególności należy poinformować dyrektora, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka, poinstruować dziecko o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, takich jak: zachowaniu dystansu społecznego, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, sposobie prawidłowego zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Należy zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.

Zachęcamy do zapoznania się z  wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, które mają zapewnić bezpieczeństwo młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Z poważaniem
Dyrekcja ZPO w Lesku

Pliki do pobrania (w zakładce Bursa / dokumenty):

 • Deklaracja i oświadczenie rodziców/opiekunów COVID-19
 • Deklaracja i oświadczenie wychowanka pełnoletniego COVID-19
Skip to content